Skip to Store Area:

Podmínky užívání stanovují pravidla mezi provozovatelem služeb www.vzorniky.cz a uživatelem.

Službami se rozumí: všechny služby WWW stránek www.vzorniky.cz a jeho obchodních partnerů. Veškeré služby na stránkách www.vzorniky.cz jsou poskytovány zcela zdarma. Používáním služeb www.vzorniky.cz se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na adrese www.vzorniky.cz a dalších služeb na doméně www.vzorniky.cz Provozovatel služeb prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služeb.

Uživatel souhlasí, že provozovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či událostí, kterou nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.

Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb www.vzorniky.cz.

Provozovatel má právo ze služby www.vzorniky.cz odstranit uživatelský účet:
- jehož uživatel jej používá v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti).
- pokud uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást služby
- který se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služby www.vzorniky.cz
- který není užíván za účelem, za kterým byly stránky www.vzorniky.cz vytvořeny v případě, že uživatel při registraci zadá neplatné nebo falešné údaje, které mu nepřísluší

Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli služeb jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které daná Služba nabízí a o produktech třetích osob.

Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn připojovat v příloze nebo na závěr odesílaných a/nebo přijímaných zpráv tzv. reklamní patičky, reklamní sdělení.

Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů Služby provozovatelem Služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz Služby. V případě, že v rámci konkrétní služby uživatel bude poskytovat osobní údaje, jejich poskytnutím dává uživatel souhlas s jejich užitím pro potřeby dané služby.

Provozovatel tohoto serveru nenese žádnou odpovědnost za bezchybnost, škody způsobené používání naší aplikací umístěné na adrese www.www.vzorniky.cz Přesto se snažíme naší aplikace maximálně zabezpečit a využívat šifrované komunikace pro Vaše pohodlí a bezpečí. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užitím služeb www.vzorniky.cz, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb. Uživatel bude s dostatečným předstihem o připravovaných změnách informován prostřednictvím elektronické pošty.