Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Název a identifikační údaje prodávajícího:
Název:      DataLine Technology, a.s.
Sídlo:        Urbánkova 3362/51, 143 00, Praha 4
IČ:            44796471
DIČ:         CZ44796471
Společnost DataLine Technology, a.s. je zapsána v OR vedeném MS v Praze,
pod spisovou značkou B 14313.

Provozovna:     Drahobejlova 2215/6, 190 00, Praha 9
Tel.:                   +420 210 215 700
E-mail:               obchod@dataline.cz

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní umístěného na stránkách: www.vzorniky.cz (dále jen „internetový obchod“), které provozuje prodávající.

Kupujícím je buď „Spotřebitel“ nebo „Podnikatel“, přičemž:
Spotřebitel“ - je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel“ - je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
Za Podnikatele je považována mj. pro účel těchto obchodních podmínek a pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která není Spotřebitelem. Za Podnikatele je považována tedy i jakákoli instituce, samostatný správní celek, státní organizace nebo osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele.
Uvede-li kupující v objednávce název firmy nebo instituce nebo identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je považován v rámci těchto obchodních podmínek za Podnikatele.

Pokud tyto obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti společně pro kupujícího Spotřebitele i kupujícího Podnikatele, jsou kupující Spotřebitel i kupující Podnikatel shodně označováni jako „kupující“.

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

5. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností.

2. Veškeré ceny uvedené v internetovém obchodu jsou ceny smluvní a konečné včetně všech dalších daní a poplatků, přičemž je specifikováno, zda jsou včetně DPH či bez DPH.
V cenách zboží nejsou zahrnuty ceny poplatků za dopravné či doběrečné. Tyto ceny jsou uvedeny samostatně v rámci nákupního košíku a zákazník je s nimi seznámen před odesláním objednávky. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

3. Akční ceny a slevy platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Původní cena znamená cenu zboží, za niž předmětné zboží Prodávající nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní a jiných slevových akcích na jím provozovaném e-shopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem.

4. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

5. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky. 

6. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím písemně jinak.

7. V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak.


III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např.: náklady na internetové připojení a náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby dle podmínek operátora kupujícího.

2. Kupující provádí objednávku zboží prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, nebo může objednávku provést i bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob doručení a platby.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu po odsouhlasení obchodních podmínek kliknutím na tlačítko „Závazně objednat a zaplatit“.  Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na
e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Potvrzení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího společně s aktuálními obchodními podmínkami.

6. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

7. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá/poskytne/zpřístupní předmět koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo nebo licenci k předmětu koupě. Kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

10. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud 
prodávající neodešle kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky. Kupující může zrušit objednávku přes telefonický nebo e-mailový kontakt prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí pozměněné nabídky kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

12. Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná.

13. Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech odmítnout vyřízení objednávky. O tomto odmítnutí informuje prodávající kupujícího.    
Prodávající si vyhrazuje rovněž právo neuzavřít kupní smlouvu či prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud zjistí, že došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., a nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovémto postupu bude kupující informován.
Dále si prodávající vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu či prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud zjistí, že došlo k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, zejména se jedná o případy, kdy:
• slevový poukaz je použit na jiné zboží, než pro které byl určen;
• slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou i přesto, že sčítání těchto slev nebylo výslovně zakázáno;
• slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;
• prodávající zjistí, že slevový poukaz již byl použit.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech je prodávající oprávněna požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.


IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. 

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
• v hotovosti při osobním odběru v provozovně prodávajícího,
• v hotovosti na dobírku při předání zboží v místě určeném kupujícím v objednávce,
• on-line bezhotovostně platební kartou,
• on-line bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány, 
• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího na základě faktury nebo zálohové faktury.

Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby na základě obdržené faktury nebo zálohové faktury od prodávajícího je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby dle obdrženého dokladu. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním či předáním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží (na zálohovou fakturu) není zálohou.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8. Zboží je kupujícímu dodáno jedním z těchto způsobů:
• na adresu určenou kupujícím v objednávce
• na e-mailovou adresu (pouze v případě elektronických dodávek např. SW a licencí), kterou kupující při objednání zadal
• osobním odběrem v provozovně prodávajícího

Volbu způsobu dodání provádí kupující během objednávání zboží.

9. Dodávky předmětu koupě budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů u zboží, které prodávající má skladem. Ve výjimečných případech, nebo pokud prodávající nemá zboží skladem, může být dodací lhůta i delší. Pokud zboží není skladem, je kupujícímu před objednáním poskytnuta informace o předpokládané běžné dostupnosti na stránkách internetového obchodu u konkrétního zboží. V případě, že by dostupnost zboží byla delší, prodávající o tom bude bezodkladně po zjištění této skutečnosti informovat kupujícího.

10. V případě, že kupující objedná zboží, které prodávající nemá skladem, může prodávající vyžadovat u takové objednávky platbu předem. V takovém případě se může předpokládaná dostupnost a dodání zboží prodloužit o dobu, než prodávající obdrží platbu na účet.
V případě, že zákazník zvolí platbu předem (na zálohovou fakturu), prodlužuje se předpokládaná dostupnost a dodání zboží o dobu, než prodávající obdrží platbu na účet.

11. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a nebezpečí škody od okamžiku, kdy prodávající předá zboží k přepravě. Kupující rovněž v takovém případě nese případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

12. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

13. Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
Pokud kupující přebírá zboží od dopravce, je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (neporušenost obalů zboží, počet balíků) a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce, sepsat s dopravcem škodní protokol, a pokud je to možné, i pořídit fotodokumentaci poškození. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno zároveň neprodleně písemně oznámit na e-mailovou adresu prodávajícího a to včetně zaslání sepsaného škodního protokolu a případné fotodokumentace. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. 
Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

14. Při vyzvednutí/převzetí objednávky uhrazené předem může prodávající či jeho smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající či jeho smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění vyplývá z ustanovení § 2900 občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti.

15. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad (fakturu), který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího nebo je vytištěný přiložen ke zboží.

16. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. Stejný následek má, nepřevezme-li kupující předmět koupě, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

17. Je-li předmětem koupě digitální obsah nebo licence (dále jen „digitální obsah“), považuje se předmět koupě za odevzdaný a dodaný okamžikem, kdy prodávající kupujícímu odešle e-mailovou zprávu s digitálním obsahem, licenčním kódem nebo odkazem ke stažení na adresu, kterou kupující zadal při objednání. Prodávající upozorňuje, že případný odkaz ke stažení digitálního obsahu může mít omezenou platnost 30 dnů a kupující je proto povinen digitální obsah stáhnout v této době.

18. Nebude-li zboží předáno osobním odběrem v provozovně a je-li zboží zakoupeno kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku.  


VI. Odstoupení od smlouvy

1. Pokud kupní smlouvu uzavřel Spotřebitel, má tento Spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, není-li dále uvedeno jinak. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů:
a) ode dne převzetí zboží,
b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
c) ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

2. Kupující Podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Bude-li umožněno Podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Podnikatel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží. Zároveň, pokud vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, kupující Podnikatel bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

3. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
• o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
• o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
• o dopravě nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu;
• o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Prodávající výslovně zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line / e-mailem / elektronicky nelze od takové smlouvy odstoupit.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel využít vzorový „Formulář pro odstoupení od smlouvy“ poskytovaný prodávajícím, který je dostupný na internetových stránkách prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy musí Spotřebitel zaslat na e-mailovou adresu prodávajícího nebo na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí vyplněného formuláře.

Rozhodne-li se Spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, pro urychlení vyřízení „Odstoupení od smlouvy“ doporučuje prodávající doručit zboží na adresu jeho provozovny společně s: odstoupením či vyplněným vzorovým formulářem pro odstoupení, číslem objednávky, číslem nákupního dokladu a číslem bankovního účtu, na který si přeje vrátit peněžní prostředky nebo s uvedením, zdali vrácené peněžní prostředky budou odebrány v hotovosti nebo budou čerpány pro další nákup.

6. Spotřebitel, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Spotřebitel rovněž nese riziko poškození zboží při jeho vrácení.

Prodávající výslovně zdůrazňuje, že v případě odstoupení od smlouvy Spotřebitelem nepřebírá zásilky zaslané na dobírku. Zároveň doporučuje Spotřebiteli zboží pojistit.

7. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než prodávající od Spotřebitele zboží obdrží.

10. Zboží musí vrátit Spotřebitel prodávajícímu úplné, včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.

11. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud Spotřebitel užíval zboží zjevně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje.
Aby se Spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, měl by s ním nakládat a zkontrolovat je jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn v kamenné prodejně.

12. Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

13. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
• došlo k vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží,
• kupující zvolil osobní odběr s platbou při převzetí a nevyzvedl si zboží do 7 dnů od okamžiku, kdy jej prodávající informoval o tom, že si zboží může vyzvednout,
• kupující neuhradil ve splatnosti zálohovou fakturu,
• kupující je v prodlení s úhradou faktury za zboží o více než 30 dní,
• prodávající má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího,
• vyjde najevo, že kupující dříve porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky,
• prodávající má podezření, že jde o spekulativní nákup

Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu tím vzniklou.

Právo na náhradu škody prodávajícího způsobené nepřevzetím zboží nebo nezaplacením faktury kupujícím tímto není dotčeno.

14. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.


VII. Práva z vadného plnění a reklamace

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
U použitého spotřebního zboží je Spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí.

3. Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou Spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

4. Záruka se nevztahuje na vadu a stejně tak právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že věc či její část:
• byla neodborně instalována nebo používána v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze, nebo vada vznikla jinak nesprávným užíváním či zanedbáním péče o zboží,
• byla poškozena nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami,
• byla provozována při nesprávném napájecím napětí nebo připojována na nesprávné zdroje el. napětí,
• byla mechanicky poškozena nebo došlo k nedovolenému zásahu do výrobku,
• byla používána k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu,
• byla používána v podmínkách, které zejména svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí neodpovídají podmínkám určeným prodejcem nebo výrobcem,
• byla poškozena počítačovým virem apod.,
• byla poškozena provedením nekvalifikovaného zásahu, změny parametrů či jinou úpravou kupujícího,
• byla poškozena při chybně provedeném upgrade BIOSu nebo firmware, či použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,
• byla poškozena použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití,
• byla poškozena použitím neautorizovaného software či spotřebního materiálu, nebo pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí.

Práva z vadného plnění také nelze zejména uplatnit u vad a poškození vzniklých nepozorností, vniknutím tekutiny do věci, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, tedy nikoli vadným plněním při prodeji věci.

5. V případě výskytu vadného plnění může kupující prodávajícímu předložit reklamaci.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, kupující může požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, kupující může požadovat:
a) Odstranění vady opravou věci.

b) Odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci.
Tuto možnost je možné uplatnit tehdy, kdy vadu není možné odstranit opravou nebo by se taková oprava jevila jako finančně nebo časově neekonomické řešení.
Dále je tuto možnost možné uplatnit tehdy, kdy jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (tzn. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro současný výskyt většího počtu vad řádně užívat.
Tuto možnost není možné uplatnit tehdy, kdy se zvýšila cena nové věci oproti ceně v okamžiku pořízení věci původní.

c) Odstoupení od smlouvy.
Tuto možnost lze využít tehdy, není-li možné věc opravit a není možné ani dodání nové věci nebo výměna její součásti. Dále je toto právo možné využít tehdy, pokud má věc současně větší počet vad bránících jejímu řádnému užívání, nebo ji nelze pro opakovaný výskyt stejné vady po opravě řádně užívat.

d) Přiměřenou slevu z kupní ceny.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo nepožaduje-li dodání nové věci bez vad, výměnu její součásti nebo opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

Způsob vyřízení reklamace určuje prodávající.

6. Reklamaci je možné uznat jako oprávněnou pouze v případě prokázání následujících skutečností:
• věc byla zakoupena od prodávajícího, což kupující prokáže zpravidla platným nákupním dokladem s vyznačením data prodeje,
• věc je opatřena úplným identifikačním štítkem výrobku s čitelným výrobním číslem (pokud zboží bylo tímto štítkem z výroby opatřeno),
• věc je vadná a kupující předloží vadnou věc s veškerým příslušenstvím prodávajícímu (v případě požadavku na výměnu či odstoupení od smlouvy),
• jedná se o vadu, za kterou prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění,
• nejedná se o vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud byla na takovou vadu poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

7. Reklamace a práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, a to buď osobně v provozní době provozovny nebo písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu obchod@dataline.cz. 

8. Kupující je při uplatnění reklamace povinen prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího (nejlépe nákupním dokladem). Kupující při uplatnění reklamace uvede své kontaktní údaje, popis závady, případně i preferovaný způsob vyřízení reklamace. Kupující by měl reklamovanou věc řádně zabalit do vhodného obalu, aby při přepravě nedošlo k poškození reklamované věci.

9. Reklamovaná věc musí být k reklamaci předána čistá a kompletní.
V případě předání znečištěné věci prodávající kupujícího výslovně upozorňuje, že může odmítnout převzetí věci k reklamaci nebo po kupujícím může požadovat úhradu nákladů na vyčištění reklamované věci.

10. Je-li přístup do zařízení chráněn heslem, gestem nebo jiným zabezpečením přístupu, je kupující při uplatnění reklamace povinen tuto ochranu zrušit nebo heslo uvést v popisu závady. V opačném případě má prodávající právo zamítnout reklamaci.

11. Prodávající kupujícího tímto informuje, že věc předaná k reklamaci by měla být předána v tovární konfiguraci. Především se jedná o přidané či vyměněné paměti, pevné disky či SSD v noteboocích, počítačích apod. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za takto přiložené díly, zejména pokud nejsou výslovně uvedeny na dokladu o přijetí do reklamace.
Původní komponenty je třeba si ponechat pro případnou reklamaci, zejména pak pro odstoupení od kupní smlouvy.

12. Porušením ochranných prvků (známek/pečetí/nálepek apod.) nebo sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace. Ochranné prvky a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují samotné užívání a manipulaci se zbožím v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

13. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující preferuje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

14. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci uplatněné Spotřebitelem ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace uplatněná Spotřebitelem včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Spotřebitelem, pokud se prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
Je-li kupujícím Podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace, pokud její poslední den připadá na víkend či svátek, prodlužuje se lhůta až do následujícího pracovního dne.
Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit.

15. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
Kupující je povinen prodávajícímu poskytnout nezbytnou součinnost pro vyřízení reklamace, zejména předat prodávajícímu reklamované zboží bez prodlení a umožnit prodávajícímu věc přezkoumat, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

16. Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

17. Prodávající písemně nebo elektronicky e-mailem informuje kupujícího o vyřízení reklamace. 
Kupující je povinen věc z reklamace převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne, kdy ho prodávající o vyřízení informoval, tato lhůta nemůže uplynout dříve než za 60 dnů od podání reklamace.
V případě, že věc z reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem uvedené lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč bez DPH za každý den prodlení.
Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy ho prodávající o vyřízení informoval, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. O uplatnění tohoto práva bude prodávající kupujícího předem informovat a poskytne mu dodatečnou lhůtu 15 kalendářních dnů k vyzvednutí věci.

18. Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis.

19. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. 
Pokud kupující neoznámí vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

20. V případě oprávněné reklamace má Spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Spotřebitel u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
Pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím Podnikatelem se výslovně vylučuje ustanovení § 1924 Občanského zákoníku. Kupující Podnikatel nemá nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při reklamaci.

21. Odpovědnost za vadné plnění je závazkovým právním vztahem mezi prodávajícím a kupujícím.
Práva z vadného plnění nelze převádět dále.

22. Kupující není oprávněn zajistit si odstranění vad zboží u třetích osob a následně uplatňovat zaplacení nákladů takového postupu u prodávajícího. Kupující není oprávněn při uplatnění reklamace pozastavit zaplacení kupní ceny.

23. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není na tyto dárky možné uplatnit právo z vadného plnění.

24. V případě reklamace nebo servisního zásahu u notebooků, mobilních telefonů, tabletů, paměťových zařízení či jiných počítačových systémů nebo zařízení umožňujících ukládání dat nenese prodávající odpovědnost za obsah a data uložená na takovém uložišti či v zařízení a taktéž nenese odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zneužití dat. V případě reklamace prodávající neprovádí zálohování dat nebo obnovu dat.
Prodávající kupujícímu doporučuje, aby prováděl pravidelné systematické zálohování dat na jiné uložiště a před předáním zboží k reklamaci nebo před odstoupením od smlouvy ohledně přístroje, na kterém má svá osobní data, svá data zálohoval a poté je z tohoto přístroje smazal.
Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy je reklamace řešena výměnou zboží za nové nebo dobropisem, se původní zboží nevrací.

25. LCD displeje:
Vzhledem k počtu pixelů na LCD panelu není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Z tohoto důvodu byla vytvořena norma ISO 13406-2. Norma rozděluje monitory do čtyř kvalitativních tříd a pro každou třídu určuje maximální přípustné množství vadných pixelů či clusterů. Cluster je pole o rozměrech 5x5 pixelů. Není-li uvedeno jinak, zboží prodávané prodávajícím spadá do druhé třídy.

Vadný pixel:
•    Typ 1 - bílý bod, trvale svítící pixel.
•    Typ 2 - černý bod, trvale nesvítící pixel.
•    Typ 3 - barevný bod, trvale svítící či nesvítící sub pixel, výsledkem je bod s jinou než požadovanou barvou.

Vadný cluster:
•    Vadný cluster typ 1 – obsahuje více než jeden vadný pixel typu 1 či typu 2
•    Vadný cluster typ 2 – obsahuje více než jeden vadný pixel typu 3

Počet přípustných vadných pixelů na 1 milión pixelů:

třída

Typ 1

(bílý bod)

Typ 2

(černý bod)

Typ 3

(barevný bod)

Cluster

Typ 1

Cluster

Typ 2

I

0

0

0

0

0

II

2

2

5

0

2

III

5

15

50

0

5

IV

50

150

500

5

50

26. Minimální životnost u spotřebních materiálů a spotřebních dílů:
Je-li předmětem koupě spotřební materiál/díl (např. cartridge, toner, tisková hlava, tiskový válec, lampa projektoru, baterie, různé druhy osvětlení a podobné) nebo je-li tento materiál/díl součástí zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v počtu použití, případně v počtu vytištěných stran či jinak obdobně specifikovaná. U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky.


VIII. Užívání elektronického (digitálního) obsahu

1. Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického (digitálního) obsahu zakoupeného u prodávajícího dodržovat povinnosti stanovené těmito obchodními podmínkami, právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu (např. EULA). Pokud kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.

2. Kupující je oprávněn veškerá elektronická díla (digitální obsah) užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující také není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen či licence může být deaktivována, pokud elektronický obsah byl získán v důsledku protiprávní činnosti.
Toto ustanovení obchodních podmínek se užije také na elektronický obsah, který prodávající poskytl kupujícímu jako dar.

3. Prodávající kupujícího výslovně upozorňuje, že neposkytuje aktualizace digitálního obsahu či služby digitálního obsahu. Stisknutím tlačítka „Závazně objednat a zaplatit“ s tím kupující výslovně souhlasí.


IX. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem). 

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce nebo v jiném dokumentu (např. v reklamačním zápisu).


X. Mimosoudní řešení sporů

1. Pokud má kupující stížnost, může ji uplatnit přes kontaktní formulář nebo na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem z kupní smlouvy.

3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, apod. prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího.

5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

6. Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk ani přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné škody způsobené použitím informací uvedených na webových stránkách. 

7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Kupní smlouva (objednávka/faktura) včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě na dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy a není přístupná. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

9. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

10. Prodávající, jakožto správce osobních údajů, informuje na internetových stránkách o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů kupujícího, včetně rozsahu práv kupujícího souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů.

11. U zboží spadajícího do působnosti novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., je součástí celkové fakturované ceny recyklační poplatek. U zboží, kde není recyklační poplatek uveden a vyčíslen odděleně, je již součástí nákupní ceny.

12. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí nabývají účinnosti dnem 01.05.2023 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejich součástí, přičemž jsou k dispozici v provozovně prodávajícího nebo na stránkách internetového obchodu prodávajícího.


Přílohy:
* Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy do 14 dnů (pro Spotřebitele)