Reklamace a vrácení

Reklamace a vrácení

(výňatek z obchodních podmínek)

Odstoupení od smlouvy

1. Pokud kupní smlouvu uzavřel Spotřebitel, má tento Spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, není-li dále uvedeno jinak. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů:
a) ode dne převzetí zboží,
b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
c) ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

2. Kupující Podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Bude-li umožněno Podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Podnikatel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží. Zároveň, pokud vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, kupující Podnikatel bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

3. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
• o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
• o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
• o dopravě nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu;
• o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Prodávající výslovně zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line / e-mailem / elektronicky nelze od takové smlouvy odstoupit.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel využít vzorový „Formulář pro odstoupení od smlouvy“ poskytovaný prodávajícím, který je dostupný na internetových stránkách prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy musí Spotřebitel zaslat na e-mailovou adresu prodávajícího nebo na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí vyplněného formuláře.

Rozhodne-li se Spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, pro urychlení vyřízení „Odstoupení od smlouvy“ doporučuje prodávající doručit zboží na adresu jeho provozovny společně s: odstoupením či vyplněným vzorovým formulářem pro odstoupení, číslem objednávky, číslem nákupního dokladu a číslem bankovního účtu, na který si přeje vrátit peněžní prostředky nebo s uvedením, zdali vrácené peněžní prostředky budou odebrány v hotovosti nebo budou čerpány pro další nákup.

6. Spotřebitel, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Spotřebitel rovněž nese riziko poškození zboží při jeho vrácení.

Prodávající výslovně zdůrazňuje, že v případě odstoupení od smlouvy Spotřebitelem nepřebírá zásilky zaslané na dobírku. Zároveň doporučuje Spotřebiteli zboží pojistit.

7. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než prodávající od Spotřebitele zboží obdrží.

10. Zboží musí vrátit Spotřebitel prodávajícímu úplné, včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.

11. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud Spotřebitel užíval zboží zjevně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje.
Aby se Spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, měl by s ním nakládat a zkontrolovat je jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn v kamenné prodejně.

12. Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

13. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
• došlo k vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží,
• kupující zvolil osobní odběr s platbou při převzetí a nevyzvedl si zboží do 7 dnů od okamžiku, kdy jej prodávající informoval o tom, že si zboží může vyzvednout,
• kupující neuhradil ve splatnosti zálohovou fakturu,
• kupující je v prodlení s úhradou faktury za zboží o více než 30 dní,
• prodávající má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího,
• vyjde najevo, že kupující dříve porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky,
• prodávající má podezření, že jde o spekulativní nákup

Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu tím vzniklou.

Právo na náhradu škody prodávajícího způsobené nepřevzetím zboží nebo nezaplacením faktury kupujícím tímto není dotčeno.

14. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.


Práva z vadného plnění a reklamace

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
U použitého spotřebního zboží je Spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí.

3. Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou Spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

4. Záruka se nevztahuje na vadu a stejně tak právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že věc či její část:
• byla neodborně instalována nebo používána v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze, nebo vada vznikla jinak nesprávným užíváním či zanedbáním péče o zboží,
• byla poškozena nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami,
• byla provozována při nesprávném napájecím napětí nebo připojována na nesprávné zdroje el. napětí,
• byla mechanicky poškozena nebo došlo k nedovolenému zásahu do výrobku,
• byla používána k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu,
• byla používána v podmínkách, které zejména svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí neodpovídají podmínkám určeným prodejcem nebo výrobcem,
• byla poškozena počítačovým virem apod.,
• byla poškozena provedením nekvalifikovaného zásahu, změny parametrů či jinou úpravou kupujícího,
• byla poškozena při chybně provedeném upgrade BIOSu nebo firmware, či použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,
• byla poškozena použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití,
• byla poškozena použitím neautorizovaného software či spotřebního materiálu, nebo pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí.

Práva z vadného plnění také nelze zejména uplatnit u vad a poškození vzniklých nepozorností, vniknutím tekutiny do věci, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, tedy nikoli vadným plněním při prodeji věci.

5. V případě výskytu vadného plnění může kupující prodávajícímu předložit reklamaci.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, kupující může požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, kupující může požadovat:
a) Odstranění vady opravou věci.

b) Odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci.
Tuto možnost je možné uplatnit tehdy, kdy vadu není možné odstranit opravou nebo by se taková oprava jevila jako finančně nebo časově neekonomické řešení.
Dále je tuto možnost možné uplatnit tehdy, kdy jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (tzn. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro současný výskyt většího počtu vad řádně užívat.
Tuto možnost není možné uplatnit tehdy, kdy se zvýšila cena nové věci oproti ceně v okamžiku pořízení věci původní.

c) Odstoupení od smlouvy.
Tuto možnost lze využít tehdy, není-li možné věc opravit a není možné ani dodání nové věci nebo výměna její součásti. Dále je toto právo možné využít tehdy, pokud má věc současně větší počet vad bránících jejímu řádnému užívání, nebo ji nelze pro opakovaný výskyt stejné vady po opravě řádně užívat.

d) Přiměřenou slevu z kupní ceny.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo nepožaduje-li dodání nové věci bez vad, výměnu její součásti nebo opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

Způsob vyřízení reklamace určuje prodávající.

6. Reklamaci je možné uznat jako oprávněnou pouze v případě prokázání následujících skutečností:
• věc byla zakoupena od prodávajícího, což kupující prokáže zpravidla platným nákupním dokladem s vyznačením data prodeje,
• věc je opatřena úplným identifikačním štítkem výrobku s čitelným výrobním číslem (pokud zboží bylo tímto štítkem z výroby opatřeno),
• věc je vadná a kupující předloží vadnou věc s veškerým příslušenstvím prodávajícímu (v případě požadavku na výměnu či odstoupení od smlouvy),
• jedná se o vadu, za kterou prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění,
• nejedná se o vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud byla na takovou vadu poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

7. Reklamace a práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, a to buď osobně v provozní době provozovny nebo písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu obchod@dataline.cz. 

8. Kupující je při uplatnění reklamace povinen prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího (nejlépe nákupním dokladem). Kupující při uplatnění reklamace uvede své kontaktní údaje, popis závady, případně i preferovaný způsob vyřízení reklamace. Kupující by měl reklamovanou věc řádně zabalit do vhodného obalu, aby při přepravě nedošlo k poškození reklamované věci.

9. Reklamovaná věc musí být k reklamaci předána čistá a kompletní.
V případě předání znečištěné věci prodávající kupujícího výslovně upozorňuje, že může odmítnout převzetí věci k reklamaci nebo po kupujícím může požadovat úhradu nákladů na vyčištění reklamované věci.

10. Je-li přístup do zařízení chráněn heslem, gestem nebo jiným zabezpečením přístupu, je kupující při uplatnění reklamace povinen tuto ochranu zrušit nebo heslo uvést v popisu závady. V opačném případě má prodávající právo zamítnout reklamaci.

11. Prodávající kupujícího tímto informuje, že věc předaná k reklamaci by měla být předána v tovární konfiguraci. Především se jedná o přidané či vyměněné paměti, pevné disky či SSD v noteboocích, počítačích apod. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za takto přiložené díly, zejména pokud nejsou výslovně uvedeny na dokladu o přijetí do reklamace.
Původní komponenty je třeba si ponechat pro případnou reklamaci, zejména pak pro odstoupení od kupní smlouvy.

12. Porušením ochranných prvků (známek/pečetí/nálepek apod.) nebo sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace. Ochranné prvky a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují samotné užívání a manipulaci se zbožím v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

13. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující preferuje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

14. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci uplatněné Spotřebitelem ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace uplatněná Spotřebitelem včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Spotřebitelem, pokud se prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
Je-li kupujícím Podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace, pokud její poslední den připadá na víkend či svátek, prodlužuje se lhůta až do následujícího pracovního dne.
Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit.

15. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
Kupující je povinen prodávajícímu poskytnout nezbytnou součinnost pro vyřízení reklamace, zejména předat prodávajícímu reklamované zboží bez prodlení a umožnit prodávajícímu věc přezkoumat, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

16. Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

17. Prodávající písemně nebo elektronicky e-mailem informuje kupujícího o vyřízení reklamace. 
Kupující je povinen věc z reklamace převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne, kdy ho prodávající o vyřízení informoval, tato lhůta nemůže uplynout dříve než za 60 dnů od podání reklamace.
V případě, že věc z reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem uvedené lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč bez DPH za každý den prodlení.
Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy ho prodávající o vyřízení informoval, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. O uplatnění tohoto práva bude prodávající kupujícího předem informovat a poskytne mu dodatečnou lhůtu 15 kalendářních dnů k vyzvednutí věci.

18. Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis.

19. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. 
Pokud kupující neoznámí vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

20. V případě oprávněné reklamace má Spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Spotřebitel u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
Pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím Podnikatelem se výslovně vylučuje ustanovení § 1924 Občanského zákoníku. Kupující Podnikatel nemá nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při reklamaci.

21. Odpovědnost za vadné plnění je závazkovým právním vztahem mezi prodávajícím a kupujícím.
Práva z vadného plnění nelze převádět dále.

22. Kupující není oprávněn zajistit si odstranění vad zboží u třetích osob a následně uplatňovat zaplacení nákladů takového postupu u prodávajícího. Kupující není oprávněn při uplatnění reklamace pozastavit zaplacení kupní ceny.

23. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není na tyto dárky možné uplatnit právo z vadného plnění.

24. V případě reklamace nebo servisního zásahu u notebooků, mobilních telefonů, tabletů, paměťových zařízení či jiných počítačových systémů nebo zařízení umožňujících ukládání dat nenese prodávající odpovědnost za obsah a data uložená na takovém uložišti či v zařízení a taktéž nenese odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zneužití dat. V případě reklamace prodávající neprovádí zálohování dat nebo obnovu dat.
Prodávající kupujícímu doporučuje, aby prováděl pravidelné systematické zálohování dat na jiné uložiště a před předáním zboží k reklamaci nebo před odstoupením od smlouvy ohledně přístroje, na kterém má svá osobní data, svá data zálohoval a poté je z tohoto přístroje smazal.
Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy je reklamace řešena výměnou zboží za nové nebo dobropisem, se původní zboží nevrací.

25. LCD displeje:
Vzhledem k počtu pixelů na LCD panelu není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Z tohoto důvodu byla vytvořena norma ISO 13406-2. Norma rozděluje monitory do čtyř kvalitativních tříd a pro každou třídu určuje maximální přípustné množství vadných pixelů či clusterů. Cluster je pole o rozměrech 5x5 pixelů. Není-li uvedeno jinak, zboží prodávané prodávajícím spadá do druhé třídy.

Vadný pixel:
•    Typ 1 - bílý bod, trvale svítící pixel.
•    Typ 2 - černý bod, trvale nesvítící pixel.
•    Typ 3 - barevný bod, trvale svítící či nesvítící sub pixel, výsledkem je bod s jinou než požadovanou barvou.

Vadný cluster:
•    Vadný cluster typ 1 – obsahuje více než jeden vadný pixel typu 1 či typu 2
•    Vadný cluster typ 2 – obsahuje více než jeden vadný pixel typu 3

Počet přípustných vadných pixelů na 1 milión pixelů:

třída

Typ 1

(bílý bod)

Typ 2

(černý bod)

Typ 3

(barevný bod)

Cluster

Typ 1

Cluster

Typ 2

I

0

0

0

0

0

II

2

2

5

0

2

III

5

15

50

0

5

IV

50

150

500

5

50

26. Minimální životnost u spotřebních materiálů a spotřebních dílů:
Je-li předmětem koupě spotřební materiál/díl (např. cartridge, toner, tisková hlava, tiskový válec, lampa projektoru, baterie, různé druhy osvětlení a podobné) nebo je-li tento materiál/díl součástí zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v počtu použití, případně v počtu vytištěných stran či jinak obdobně specifikovaná. U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky.